Skip to content
Produktivitet

Produktiviteten i fastighets- och byggsektorn behöver förbättras

Vi vill lyfta sektorns produktivitet till en nivå som vi alla kan vara stolta över. Vi har receptet för att lyckas, och förändringen är redan på gång!

Produktivitet kräver nya lösningar

Den långsamma produktivitetsökningen i bygg- och fastighetssektorn har bland annat tillskrivits en fragmenterad produktionskedja och sektorns begränsade investeringar i forskning och utveckling. Även det faktum att varje byggprojekt är unikt förklarar delvis utmaningarna med att öka effektiviteten i produktionen. Byggnationens processer och slutprodukt har utvecklats, men produktivitetsindikatorerna följer inte denna trend på ett övergripande plan.

Nya affärsmodeller, förfinat samarbete, moderna IT-lösningar och starka livscykelledningsmodeller behövs. Vi hanterar produktivitetsutmaningar genom att utveckla tjänster som till exempel använder digitala lösningar – men det är inte bara den digitala lösningen som är viktig, utan processen runt den.

Att förbättra produktiviteten är en vanlig utmaning för sektorn som helhet, och lyckligtvis arbetas det redan med den. Ett bra exempel är det finska Building 2030-konsortiet som Granlund är delaktigt i. Visionen som konsortiet har tagit fram syftar till att bana väg för framtida förändringar i sektorn, som digitalisering, urbanisering och klimatförändringar, och att säkerställa att byggbranschen kommer att förbli hållbar i framtiden.

Receptet för en mer produktiv fastighets- och byggsektor

 • Låt informationen flöda
 • Tillämpa Lean-principernas metoder
 • Öka samarbetet och minska suboptimeringen
 • Fokusera resurserna på rätt saker vid rätt tidpunkt
 • Dra nytta av digitala lösningar
 • Skala upp aktiviteter när detta är möjligt
 • Använd kvantitativa data och basera schemaläggning och kostnadsstyrning på dessa
 • Länka samman bygg- och underhållsprocesser bättre
 • Hantera fastigheter med data

Mer produktiva byggprojekt, tack!

En av utmaningarna i vår bransch är att vi gör samma fel gång på gång eftersom fel upptäcks först i efterhand och lärdomarna inte leder till ständiga förbättringar. Moderna projekteringssystem och effektiva optimeringsmodeller kan eliminera detta i projekteringen.

Brådska och rädsla för växande risker minskar dock benägenheten att vilja ändra gamla vanor, även om det finns mer effektiva och funktionella lösningar till hands. Lean-baserade byggverktyg, samverkansmodeller och digitalisering ger gör det möjligt att på ett säkert sätt öka projektets produktivitet.

Tillämpningen av Lean-principer kan ge byggprojekt betydande besparingar. Att identifiera och eliminera icke-produktiva resurser är kärnan i vår Lean-strategi. Vi har exempelvis skaffat oss god erfarenhet av Lean-modeller vid projektering av sjukhus och andra sjukvårdstjänster.

Vi har utvecklat en projektledningstjänst som är särskilt väl lämpad för byggnader där installationsprojekteringen är viktig. Vi kan samordna genomförandet av hela projektet så att det startar, löper och slutförs kostnadseffektivt och enligt schema, med fastställda livscykelindikatorer som verifieras i användningsfasen.

Schemahantering förbättrar produktiviteten

Att samordna olika parters tidsscheman är en av utmaningarna i ett byggprojekt. Även om varje byggprojekt är unikt tror vi att det är möjligt att optimera tidsscheman med bättre tempo.

Vi vill introducera samma slags databaserade modeller för schemaläggning och kostnadshantering som vi använder i projekteringen. Till exempel är mängddata från installationsprojekteringen utgångspunkt för både tidsscheman och kostnader, men dess användning spelar ofta en mindre roll i avtalsberäknings- och genomförandefaserna.

Vi tror att byggherrens mängdberäkning nästan alltid skulle vara den bästa lösningen för avtalsberäkningar och den borde också användas oftare i installationsprojekteringen. Dessutom behövs hantering av olika alternativ och verktyg för genomförandet, som Last Planner-metoden som kompletterar normal schemaläggning genom att göra den mer systematisk och visuell.

Vi erbjuder användbara konsult- och utbildningstjänster som gör verksamheten mer effektiv

Skalbara lösningar gör produktionen mer effektiv

Byggnader projekteras för att hålla länge. Varje byggnad är unik, men det finns också delar som kan reproduceras med samma logik och standarder. Att utveckla byggnadslösningarnas skalbarhet gör det enklare att projektera och färdigställa lokaler mer effektivt utan att mata in mer resurser.

Vi har varit involverade i utvecklingen av lokaler, teknik och implementeringskoncept för många organisationer som äger och använder fastigheter. Genom dessa koncept är det möjligt att avsevärt förbättra verksamhetens effektivitet och samtidigt ta fram individuella lösningar genom ”massanpassning”.

Vi har insikterna och specialistkunskapen som krävs för att bedöma när och hur produktisering och uppskalning av lösningen är rimlig och förbättrar produktiviteten.

Få driftsättningsbackup i ordning

Att säkerställa de tekniska systemens funktionalitet i driftsättningsfasen har en omedelbar inverkan på en byggnads produktivitet. Det är betydligt billigare att optimera installationsprojekteringen innan byggnaden tas i bruk än att åtgärda brister längs vägen när användarna redan befinner sig lokalen.

Kostnadsstyrning ökar transparensen och produktiviteten

Det är viktigt att utvärdera, beräkna och styra kostnadsutvecklingen opartiskt genom hela byggprojektet. Kostnadsstyrning hjälper till att kontrollera ett byggprojekts totala kostnader från första början. Vi styr kostnadsutvecklingen genom kostnadsuppskattningar och kostnads- och livscykelkalkyler. Våra kostnadsstyrningstjänster gör det möjligt att säkerställa att budgeten följs och att kontrollen över projektet bibehålls, samtidigt som produktiviteten stöttas.

Energieffektivisering är en tjänst för miljö och ekonomi

Vi har arbetat för energieffektivitet sedan 1960-talet, även om det inte var på modet på den tiden. Numera är energieffektivitet och miljöansvar en integrerad del av all bygg- och fastighetsförvaltning. En förbättrad energieffektivitet återspeglas tydligt i byggnaders koldioxidutsläpp, till stöd för koldioxidneutralitetsmål som också direkt återspeglas i byggnadens värde.

Granlunds energiförvaltningstjänster riktar sig till fastighetsägare som vill göra sina fastigheter mer ekonomiska, värdefulla och miljömässigt ansvarsfulla och samtidigt förbättra inomhusklimatet.

Systematisk energiuppföljning och aktiva utvecklingsåtgärder minskar omedelbart energiförbrukningen och ger uppenbara besparingar – oftast helt utan investeringar.

Energieffektivitetsprojekt ger solida resultat

Särskilt i energiintensiva sektorer är energieffektivisering en förutsättning för lönsamma affärer.

Datacenter är ett utmärkt exempel på detta. Som ledare i området har vi säkerställt energieffektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet på flera datacenter.

Stöttar er i energiomställningen

Energiomställningen kommer inte bara med nya utmaningar utan innebär också – framför allt – möjligheter som bör tas tillvara av alla inblandade i fastighets- och byggsektorn. Våra energikonsulter erbjuder ett brett utbud av tjänster från förvaltning av enskilda byggnader till effektivisering av hela fastighetsbestånd.

Vi har djupgående specialistkunskap inom moderna energiproduktionslösningar och teknik som förbättrar energieffektiviteten. Vi kan konceptualisera och förenkla komplexa frågor och välja det paket bland otaliga alternativ som passar er bäst och fungerar både nu och i framtiden.

Låt oss tillsammans ta ett produktivitetshopp inom fastighetsunderhåll

Inom fastighetsförvaltningen kopplas kvalitet och produktivitet i verksamheten i allt större utsträckning till digitala lösningar. Beslut som påverkar fastigheternas värde, driftskostnader och användarkomfort bör utöver erfarenheter också baseras på data.

Med Business Intelligence hamnar data i fokus för ledningen på alla nivåer i en organisation, från koncernstyrelsen till personalen som ansvarar för fastighetsunderhållet. Business Intelligence ger fastighetsunderhållet en helt ny typ av systematik, kvalitet och aktualitet. Målet är ett fastighetsbestånd som ger sina användare mervärde och går att underhålla på ett smidigt och prisvärt sätt också långt in i framtiden.

Ni sparar tid genom att ha era processer i ordning, och verksamheten går snabbare när ni slipper leta information från olika källor eller samla in rapporter från varje fastighet för sig. Eventuella avvikelser kan åtgärdas omedelbart innan de förvandlas till enormt dyra reparationsbehov.

Granlunds egenutvecklade Granlund Manager-programvara är det bästa verktyget för Business Intelligence och effektivt fastighetsunderhåll. Programvaran låter er digitalisera styrningen av underhålls- och serviceverksamheten, övervaka era fastigheters energiförbrukning och miljöpåverkan, hantera dokument och generera relevanta rapporter till olika målgrupper.

Utöver digitala lösningar kräver Business Intelligence effektiva processer. Våra erfarenheter inom processutveckling står alltid till ert förfogande.

Lägg bevisen på bordet

Vi började digitalisera fastighetsdata redan på 1990-talet med datamodellering och elektroniska underhållsmanualer. Nuförtiden möjliggör våra digitala tjänster Business Intelligence-lösningar, optimerar driften av en byggnad eller byggnadsportfölj och skapar mer värde med mindre resurser.

Information om fastigheter hämtas automatiskt från olika sensorer, energimätare och byggnadsautomationssystem. Bland datakällorna finns även manuellt inmatade data i digitala system, som underhållspersonalens verksamhetsregister eller tillståndsgranskarens förslag för större reparationsbehov.

Mängden data som genereras är enorm, men den är utan värde om den inte levereras i en form som tjänar verksamheten. Våra experter hjälper er att utnyttja fastighetsdata.

Granlunds digitala tjänster

 • Underhållsledningssystem
 • Digital Twin
 • Utrustningsdataförvaltning
 • Bygginformationsledning
 • Fastighetsdatalagring och förvaltningsmiljö
 • Integreringar

Lönsam underhålls- och serviceverksamhet

Processen för underhållsledning kan förbättras kontinuerligt – och den bör utvecklas i takt med vald servicemodell. Vi hjälper till att systematiskt ta över underhållet steg för steg i enlighet med en gemensamt avtalad budget. Det är viktigt att fördela reparationsåtgärder korrekt för att hålla underhållsplanen uppdaterad, bevara fastigheternas värde och undvika att en eftersläpning i underhållet uppstår på ett okontrollerat sätt. När grunderna är i ordning kan vi fortsätta utvecklingen på en mer strategisk nivå.

Vi erbjuder även teknisk specialistkunskap inom förvaltning av underhålls- och servicenätverk och förbättrar kvaliteten och kostnadseffektiviteten i underhållet av era fastigheter. En av de största utmaningarna i ledningen av servicenätverket är den varierande kvaliteten på service och underhåll. Användarnöjdheten kommer att förbli hög och värdet på fastigheten kommer att bevaras när tjänsteleverantörerna håller fast vid utlovade kvalitetsnivåer och resurser för fastighetsunderhåll.

Hur skiljer sig smart underhåll från konventionellt underhåll?

Vill du diskutera ämnet mer detaljerat? Kontakta oss

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Jukka Tyni

Vice verkställande direktör
Granlund Oy

Jan Strömberg

VD
Granlund Stockholm AB
Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Vår andra styrkor

Data och digitalisering

På Granlund tror vi att data och digitala verktyg tjänar alla fastighets- och byggsektorns parter, från investerare och utvecklare till fastighetsanvändare och underhållspersonal.

Ansvar

Ansvar är en central del i Granlunds verksamhet. Vi kan också hjälpa er att bli en god kraft: ansvar ingår i alla våra tjänster.

Energi

Energi har varit kärnan i vår verksamhet under hela vår mer än 60 år långa existens. Vi har utökat vårt koldioxidhandavtryck till hela fastighetens livscykel.

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök