Skip to content
Konsultation kring koldioxidneutralitet

Konsultation kring koldioxidneutralitet

Konsultation kring koldioxidneutralitet hjälper på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt till att minska utsläppen från fastigheter, organisationer och byggprojekt. Tillsammans kan vi hitta bästa möjliga väg mot koldioxidsnål utveckling.

Konsultation kring koldioxidneutralitet bidrar i arbetet mot klimatmålen

Företag och organisationer i fastighets- och byggsektorn har allt oftare som mål att inrätta en verksamhet med låga koldioxidutsläpp eller som är helt koldioxidneutral. Detta kräver framför allt en systematisk och heltäckande bedömning av potentiella utsläppsminskningsåtgärder. Våra skickliga koldioxidneutralitetskonsulter kan ge värdefull hjälp i detta arbete.

Vår långa erfarenhet inom miljöledning vid byggprojekt, energi- och materialeffektivitetslösningar, energi- och fastighetsförvaltning samt drift och underhåll lägger en solid grund för detta. Vi använder också våra mångsidiga erfarenheter från bygg- och fastighetsbranschen och vårt stora kontaktnät för att tillsammans med dig hitta de bästa lösningarna för din organisation eller ditt projekt. Vår konsultverksamhet inom koldioxidneutralitet har två huvudområden: byggprojekt och organisationer.

I ett byggprojekt arbetar våra koldioxidneutralitetskonsulter med hela livscykeln

Vid nybyggnationer och renoveringsprojekt hjälper våra koldioxidneutralitetskonsulter till med att på ett heltäckande sätt hitta utsläppsminskande lösningar. Våra genomgångar täcker hela livscykeln från tillverkning av byggprodukter, byggande, drift och underhåll till materialåtervinning vid livscykelns slut.

För att hitta de bästa lösningarna har vi utvecklat en kostnadsoptimeringstjänst som optimerar utsläpp och kostnader med hjälp av ett avancerat digitalt verktyg. Det gör att vi kan jämföra tusentals olika alternativ och hitta den perfekta lösningen för det aktuella projektet. Dessutom följer vi utsläpps- och kostnadsutvecklingen och styr under hela projektet planeringen utifrån uppdaterade data.

Om målet i projektet är koldioxidneutralitet hjälper vi också till att öka projektets handavtryck och vid behov hitta lämpliga lösningar för att kompensera för utsläppen i projektet.

En tydlig färdplan mot utsläppsminskningar för organisationer och fastigheter

Våra koldioxidneutralitetstjänster hjälper också organisationer och fastigheter som redan är i bruk att på ett systematiskt sätt driva koldioxidneutralitet och minska utsläppen. I vårt systemiska tillvägagångssätt är första steget att förstå utsläppskällorna. Nästa steg är att ta reda på hur de kan minskas på det mest effektiva sättet.

Vi hjälper också organisationer att utarbeta en färdplan mot utsläppsminskningar, där de mest effektiva och kostnadseffektiva medlen för utsläppsminskning under kommande år registreras. För att hitta dessa kan vi till exempel använda Granlund-beräkningsverktyget AI Energy Survey, som baserat på energicertifikatsdata snabbt beräknar och simulerar de åtgärder som krävs för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de största energibesparingarna och utsläppsminskningarna.

Våra koldioxidneutralitetsrelaterade tjänster

 • Utsläppsstyrning i byggprojekt
 • Fot- och handavtryck med avseende på koldioxidutsläpp för ett byggprojekt (Hållbarhet hos byggnadsverk, SS-EN 15978)
 • Utsläppsoptimering vid byggprojekt
 • Beräkning av koldioxidavtrycket från organisationer och fastigheter (GHG-protokollet)
 • Färdplan mot koldioxidneutralitet
 • Energi- och fastighetsportföljhantering
 • Energiutredningar
 • Utarbetar sätt att minska CO2-utsläppen
 • Lösningar för cirkulär ekonomi
 • Utsläppsåtaganden (Net Zero Carbon)
 • Koldioxidavtrycks- och miljödeklarationer för byggprodukter (EN 15804)
 • Minska utsläppen genom energieffektiviseringsåtgärder
 • Frivillig utsläppskompensation

Miljöcertifikat visar på ansvarstagande

Miljöcertifikat för fastigheter utfärdas av en oberoende part i syfte att visa miljöansvar. De styr projektering och förvaltning, vare sig det handlar om ett byggprojekt eller drift av en befintlig fastighet.

Att ansöka om miljöcertifiering är en krävande process som kräver mångsidig expertis inom miljöfrågor, energi och installationsprojektering. Miljöcertifieringen utgår ifrån flera perspektiv, som till exempel fastighetens energi- och vattenförbrukning, avfallshantering och -återvinning samt koldioxidavtryck och utsläpp. Också fastighetsanvändarnas välbefinnande kan bedömas.

Vi har grundmurad erfarenhet av att samordna miljöcertifieringsprocesser i omfattande byggprojekt och för befintliga byggnader. Vi sammanför alla projektparter i ett samarbete och säkerställer därigenom ett effektivt informationsflöde och ett övergripande engagemang för de uppsatta målen. Vår expertis omfattar LEED– och BREEAM-certifieringar Miljöbyggnad och Svanen.

Vi hjälper er i förberedelserna för EU:s taxonomi

I EU:s taxonomi definieras hållbarhetskriterier för miljöinvesteringar. För att efterleva taxonomin måste affärsverksamheten ge en betydande begränsning av eller anpassning till klimatförändringar utan negativ inverkan på andra miljömål. I ett första skede gäller skyldigheten att rapportera om efterlevnad av taxonomin för finanssektorn och större företag, men effekterna kommer snart att återspeglas i all fastighetsförvaltning.

Enligt prognoserna kommer en tredjedel av investeringarna redan år 2025 att göras i ESG-investeringsobjekt som bedömts vara hållbara. Taxonomin fastställer reglerna för denna hållbarhetsbedömning. När finansiärer letar efter hållbara investeringsobjekt kommer värdet av och likviditeten hos fastigheter som uppfyller kraven i taxonomin sannolikt att öka och finansiering kan för dessa beviljas med bättre villkor.

AI Taxonomy Survey som utvecklats av oss hjälper er att efterleva taxonomin i den övergripande hållbarhetsledningen och vid valet av åtgärder för ett optimerat övergripande utfall. Den opartiska undersökningen säkerställer att fastighetsvärdet bevaras i en föränderlig värld.

Tjänster för byggprojekt med cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin möjliggör hållbar byggnation och fastighetsförvaltning, med byggnadsmaterial som utnyttjas på ett resurssmart sätt. Den cirkulära ekonomin kan beaktas under en byggnads hela livscykel.

Cirkulära ekonomiprinciper genererar stora miljöfördelar i fastighets- och byggsektorn och potentialen för ekonomiska besparingar är också betydande. Återvinning av material sparar in icke-förnybara naturresurser, skyddar den biologiska mångfalden och minskar avfallsmängderna. Återvinningspotentialen är hög eftersom bygg- och rivningsavfall för närvarande står för en tredjedel av allt avfall som produceras i Europa. De tjänster vi tillhandahåller till våra kunder inbegriper rivningsundersökningar samt rådgivning inom cirkulär ekonomi för renoveringsprojekt och nybyggnation.

Har du något annat du vill diskutera gällande konsultation kring koldioxidneutralitet?

Ulla Nykter

Chef för digital transformation / senior hållbarhetskonsult
Granlund Oy

Jan Strömberg

VD
Granlund Stockholm AB
Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök