Skip to content
Ansvar

Ansvar gynnar alla

Vi är övertygade om att mänskligheten kommer att hitta sätt att ta hand om vår planet. Ansvar innebär inte bara att ta hand om miljön, utan också om människors välbefinnande.

Vi är en god kraft

Ansvar innebär alltid strävan efter det goda, vare sig det gäller påverkan på samhället, miljön, ekonomin eller människor. Vår affärsidé är ”Välbefinnande för människor, byggnader och miljö”. Vi kan också hjälpa er att bli en god kraft: ansvar ingår i alla våra tjänster.

Ansvar är en central del i Granlunds verksamhet. Företagsansvar betonas i våra värderingar och vår strategi. Våra kunder ser oss som en ansvarsfull part, och detta är vi mycket glada över.

Bättre byggbransch

Byggbranschen spelar en nyckelroll i arbetet att tackla globala utmaningar. Bara genom att agera ansvarsfullt kan vi förändra situationen till det bättre. Vi tror att detta kan uppnås genom samarbete över hela branschen.

Fördelarna med en ansvarsfull verksamhet är tydliga: ekonomiska besparingar genom smarta energiprojekt, förbättrad användarnöjdhet, bättre luftkvalitet och hushållning med naturresurser är exempel på dessa. Dessutom kräver lagstiftare och investerare företagsansvar.

Ansvar är ett hett ämne i fastighets- och byggsektorn – och det finns goda skäl till detta

Traditionellt sett har företagsansvar gällt miljöfrågor, men de senaste åren har frågor som rör människors välbefinnande, hälsa och säkerhet lyfts fram allt mer. Revisionsperioden är fastighetens livscykel – varken mer eller mindre.

Vem har inte hört talas om skolor med mögelproblem eller för höga ljudnivåer på kontor med öppen planlösning? Covid-19 satte fokus på lokalsäkerhet ur ett helt nytt perspektiv: ur folkhälsosynpunkt är det inte oväsentligt vilken typ av luft vi andas inomhus.

Ansvarsfull byggnation och fastighetsskötsel inbegriper också ekonomiskt ansvar. Kostnadsbesparingarna under hela fastighetens livscykel kan bli betydande när till exempel energieffektivitet beaktas i alla faser från projektering till underhåll av byggnaden.

Granlunds företagsansvarstjänster säkerställer en hållbar framtid för din fastighet

Företagsansvar eller ESG (Environment, Social, Governance) är en väsentlig komponent i dagens fastighetsförvaltning. Vår företagsansvarstjänst levereras i ett omfattande paket som stöttar arbetet mot din fastighets energi- och miljömål och hjälper till att sörja för användarnas välbefinnande, hälsa och säkerhet.

Mot koldioxidneutralitet – och ännu längre

Företag och organisationer i fastighets- och byggsektorn har allt oftare som mål att inrätta en verksamhet med låga koldioxidutsläpp eller som är helt koldioxidneutral. De mest ambitiösa aktörerna pratar redan om kolnegativitet. Medlen för att nå dit finns redan, men för att nå målen krävs en systematisk och övergripande översyn av åtgärderna för att minska utsläppen.

I strid med vanliga uppfattningar behöver byggnation med låga koldioxidutsläpp inte kosta mer än konventionell byggnation. Tvärtom kan miljövänliga lösningar i projektering och materialval minska livscykelkostnaderna. Lösningar med låga koldioxidutsläpp kan byggas på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

I byggbranschen uppnås önskat resultat när låga koldioxidutsläpp eller koldioxidneutralitet sätts upp som mål redan innan själva planeringen inleds.

Även i befintliga fastigheter ger ett systematiskt och övergripande tillvägagångssätt de bästa resultaten när det gäller att minska koldioxidavtrycket. När utsläppen har kartlagts är nästa steg att ta reda på hur de kan minskas på det mest effektiva sättet. Det är viktigt att fokusera på de största och mest snabbverkande utsläppsminskningsåtgärderna.

Färdplan mot koldioxidneutralitet

Ett välskött koldioxidneutralitetsprojekt ger besparingar och förbättrar företagets konkurrenskraft.

Energieffektivitet lönar sig

Det uppskattas att den byggda miljön står för mer än 40 % av de globala utsläppen. Huvuddelen beror på byggnadernas energianvändning, men även byggmaterialets produktionskedjor påverkar.

Att förbättra energieffektiviteten är en av hörnstenarna i ansvarsfullt byggande och fastighetsunderhåll. Detta kan avsevärt minska utsläpp och kostnader. Vid fastighetsunderhåll kan betydande resultat uppnås helt utan investering, så länge vi vet var insatserna ska göras. Data spelar en avgörande roll. Läs mer om våra energiförvaltningstjänster!

Smart Building-teknik kan på ett heltäckande sätt styra en byggnads energieffektivitet och dessutom påverka användarnas beteende. Samtidigt säkerställer den ett optimerat inomhusklimat och behagliga lokaler.

De bästa lösningarna med energiprojektering

Kostnads- och miljömedvetna fastighetsutvecklare tillämpar energiprojektering i planeringen av byggprojekt redan från början. Energieffektivitetslösningar lönar sig också vid renoveringar: välprojekterade energirenoveringar når vanligtvis en årlig avkastning på kapitalet på 10–30 %.

Energieffektiviteten i en byggnad kan förbättras till exempel genom att återvinna spillvärme. Behovet av köpt energi kan minskas genom att till exempel utnyttja värmepumpar och solenergi.

Lägg bevisen på bordet

Transparens är en viktig komponent för ansvarstagande. Eftersom data är vår passion vill vi också alltid bevisa att vårt ansvarstagande inte bara är prat. Utöver ett välskött ansvarsarbete är det viktigt att det utförda arbetet och dess resultat redovisas på ett heltäckande och tydligt sätt till fastighetens användare, hyresgäster, investerare och andra nyckelintressenter. Faktabaserad kommunikation gör att en äkta ansvarsfull verksamhet kan skiljas från ”greenwashing” – företelsen då företag artificiellt polerar upp bilden som förmedlas.

Granlund Manager gör det enkelt att övervaka sin miljöpåverkan

Vi har utvecklat detaljerade verktyg som mäter och validerar miljöpåverkan och energiförbrukning.

Den cirkulära ekonomin är en nödvändighet

Den cirkulära ekonomin är också på väg till fastighets- och byggsektorn. Utgångspunkten är att alla resurser ska låtas cirkulera så effektivt som möjligt, vare sig det gäller energi eller material.

Om perspektivet är jordens bärkraft är den cirkulära ekonomin en nödvändighet, eftersom byggsektorn tillsammans med infrastrukturbyggnation förbrukar cirka 40–50 % av världens råvaror globalt. Vid sidan av en koldioxidsnål ekonomi är den cirkulära ekonomin ett effektivt sätt att minimera byggbranschens negativa effekter.

Som ett företag specialiserat på installationsprojektering är den cirkulära ekonomin särskilt väl synlig på Granlund inom energilösningar: energiåtervinning beaktas i praktiskt taget alla våra projekt som i någon utsträckning rör energisystem.

I framtiden kommer ännu smartare materialanvändning stå högt upp på dagordningen. Den cirkulära materialekonomin förstärks av en växande tillgång på information om byggmaterial och deras miljöpåverkan.

I byggbranschen är den cirkulära ekonomin nära kopplad till minskade utsläpp och koldioxidavtryck. Till exempel kan vår beräkning av koldioxidavtryck användas för att avgöra om en fastighet ska rivas och byggas upp från början, eller om en renovering av den befintliga byggnaden är det bästa alternativet.

Fastighetsanvändarnas välbefinnande betonas

Ansvar handlar också om välbefinnande, hälsa och säkerhet för fastighetens användare. Alla bygg- och utvecklingsprojekt och fastighetsförvaltningslösningar ska syfta till att skapa miljöer där människor mår bra.

Forskning visar att människor presterar bättre, samarbetar bättre och fattar bättre beslut i behagliga lokaler. Komforten inomhus förstärks till exempel av en optimerad luftkvalitet, belysning och ljudmiljö. Det är också viktigt att säkerställa att en byggnad betjänar alla jämlikt. Våra tillgänglighetshöjande tjänster gör det enklare att ta sig runt och arbeta i lokalerna.

Vi förstår både fastigheter och deras installationsprojektering och vi vet hur viktiga byggnader är för människors välbefinnande. Våra färdiga koncept och digitala verktyg bidrar steg för steg till utvecklingen av välbefinnande och en god användarupplevelse.

Standardiserat ansvar

Miljöcertifiering har blivit ett viktigt miljöledningsverktyg i fastighets- och byggsektorn. Internationella oberoende verifierade och vanligt förekommande certifieringar (som LEED och BREEAM) visar öppet för hyresgäster och investerare att byggnationen eller underhållet av en fastighet följer principerna för hållbar utveckling.

Det räcker emellertid inte med enbart certifieringar för att ta ansvar. Miljöcertifieringar är utmärkta verktyg för att till exempel främja ett byggprojekts materialeffektivitet och anpassning till klimatförändringar, men certifiering räcker inte i sig. Ansvarsarbetet börjar redan innan byggskedet. Om förvaltningen och verksamhetsmodellerna är i sin ordning är miljöcertifieringens syfte att bevisa detta.

EU:s Taxonomy and Sustainable Finance Disclosure Regulation är ett nytt verktyg för att mäta ansvar. Taxonomin har utformats specifikt för investerare och gör det enklare att fokusera investeringar mot koldioxidsnåla och resurseffektiva mål.

Ledningen av helheten är avgörande för ansvaret

När det kommer till ansvar är det viktigt att se till helheten. Att mildra klimatförändringarna är ett centralt mål inom bygg- och fastighetsförvaltning, men att minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten får inte styra beslutsprocesserna på bekostnad av hälsan eller säkerheten.

Vi hittar de lämpliga lösningarna för alla era behov, vare sig det handlar om att minska koldioxidavtrycket för en fastighet, förbättra energieffektiviteten eller säkerställa inneklimatet.

Vill du diskutera ämnet mer detaljerat? Kontakta oss

Tytti Bruce-Hyrkäs

Affärsutvecklingsdirektör
Granlund Oy

Tytti Bruce-Hyrkäs har lång erfarenhet som expert i fastighets- och byggsektorn. Hon har också exporterat finsk kolneutralitetsexpertis runt om i världen och arbetat med ledande experter på området i dussintals länder. 

Tytti Bruce-Hyrkäs har också lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom detta område. Hon har bland annat varit delaktig i att utarbeta  finska miljöministeriets  färdplan mot koldioxidsnålt byggande som introducerar hur byggnadens koldioxidavtryck över hela livscykeln kan användas i styrningen av byggsektorn.

Utöver detta arbete är Tytti Bruce-Hyrkäs ordförande för  Green Building Council Finlands kommitté för koldioxidsnålt byggande i samarbete med cirka 60 specialister från byggsektorn.

Maila Herva

Kvalitets- och hållbarhetschef
Granlund Oy

På Granlund handlar ett ansvarsfullt agerande om att ta ansvar för kvaliteten i den egna verksamheten och för miljön. Det är viktigt att detta ansvarstagande finns i vår vardag.

Granlund har varit en pionjär inom Lean-strategier i fastighets- och byggsektorn. Enligt Maila Herva finns det fortfarande mycket utrymme för förbättringar inom Lean-influerade strategier och verksamheter i projekterings- och byggsektorn.

För närvarande ligger fokus på mildring av klimatförändringar i Maila Hervas arbete. Granlund har tagit, och kommer att fortsätta att ta, stora steg för att minska utsläppen. Målet är att bli ett koldioxidneutralt företag.

Men det arbete som Granlunds experter utför med sina kunder är av avgörande betydelse för att minska utsläppen. I kampen mot klimatförändringarna spelar installationsprojektering en viktig roll. Granlunds mål är att maximera företagets handavtryck, alltså maximera den utsläppsreducerande effekten från kundernas anläggningar och projekt.

Goda förutsättningar för hållbar tillväxt uppstår när medarbetarna mår bra och trivs med sitt arbete och arbetsmetoderna och utrustningen är i sin ordning.

Vår andra styrkor

Energi

Energi har varit kärnan i vår verksamhet under hela vår mer än 60 år långa existens. Vi har utökat vårt koldioxidhandavtryck till hela fastighetens livscykel.

Produktivitet

Nya affärsmodeller, förfinat samarbete, moderna IT-lösningar och starka livscykelledningsmodeller behövs för att förbättra produktiviteten i byggsektorn.

Data och digitalisering

På Granlund tror vi att data och digitala verktyg tjänar alla fastighets- och byggsektorns parter, från investerare och utvecklare till fastighetsanvändare och underhållspersonal.

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök