Skip to content
Data och digitalisering

Data och digitalisering öppnar dörren till framtiden

Data och digitalisering gör det möjligt att förbättra produktiviteten i fastighets- och byggsektorn.

Digitalisering till stöd för bygg- och fastighetssektorn

Vi ligger i framkant när det gäller att förändra och utveckla förvaltningen av bygg- och fastighetssektorn mot datadrivna strategier. På Granlund tror vi att data och digitala verktyg tjänar alla fastighets- och byggsektorns parter, från investerare och utvecklare till fastighetsanvändare och underhållspersonal.

Vi har projekterat byggnader i mer än 60 år och är välbekanta med deras teknik. Den programvara och de informationssystem vi har utvecklat är väletablerade inom byggprojektering och fastighetsunderhåll.

Digitalisering är vägen mot produktivitetsförbättringar

Data och digitalisering ger knappast något mervärde i sig, men de är effektiva metoder för att förbättra produktiviteten inom byggnation och fastighetsunderhåll. När information kan röra sig fritt och hanteras digitalt i alla skeden av fastighetens livscykel kan tydliga kostnadsbesparingar uppnås, effektiviteten i planering och byggnation stärkas, produktionen förbättras och underhållsprocesserna effektiviseras.

Spretiga intressen och ett fragmenterat verksamhetsfält hör till sektorns utmaningar

Än i dag kan den digitala livscykeln för en fastighet sträcka sig från projektering till rivning. I verkligheten finns det olika organisationer i livscykelns olika skeden, och ansvarsförhållanden kan förändras flera gånger om. På grund av det fragmenterade verksamhetsfältet förekommer barriärer i olika skeden av livscykeln, och informationen rör sig inte på ett optimerat sätt.

Det stora antalet inblandade parter, olika intäktsmodeller, långa underleverantörskedjor vid byggnationen och avsaknaden av gemensamma standarder bromsar sektorns utveckling mot ett gemensamt digitalt ekosystem. Detta är emellertid riktningen vi går mot.

Med siktet inställt på ett gemensamt digitalt ekosystem

Vi är övertygade om att ett gemensamt digitalt ekosystem baserat på ett fåtal globala standarder kommer att växa fram i fastighetssektorn redan i en snar framtid. Projektets datamodeller och andra datalager som stöttar dem skulle integreras direkt i den digitala plattformen.

Vi vill att de installationsprojekteringslösningar Granlund levererar ska föras vidare genom bygginformationsmodeller till entreprenörer som på ett effektivt sätt använder BIM-data i sina avtalsberäkningar och i hela byggskedet. Efter avslutat projekt kan data utnyttjas av olika användargrupper under hela fastighetens livscykel.

Standardiserad information och gemensamma standarder kommer att påskynda framstegen

Framväxten av ett gemensamt digitalt ekosystem kräver att informationen som förs vidare från projekteringen till byggnationen och senare till underhållet är standardiserad. Det är nödvändigt att ha standardiserad datahantering och standardiserade verktyg som är gemensamma för alla projektpartner. Byggnationens programvaror och processer måste också vara kompatibla från projektets början.

Det behövs en definition för formatet informationen ska finnas i, och var den ska finnas, för att de olika systemen ska kunna fungera tillsammans. Datakonnektivitet och rätt klassificering spelar en avgörande roll.

Granlund har i arbetet att bygga informationsmodeller varit aktiva vid utvecklingen av standardiserat datainnehåll. Vi är nära en situation då bygginformationsmodeller är datorläsbara in i tredjepartssystem. Detta ger dataanvändningen skalbarhet och underlättar kostnadseffektiv datahantering.

Funktionell dataöverföring genom integrering

Vi gör integreringar som möjliggör en effektiv användning av Granlund Manager som en del av den övergripande fastighetsförvaltningen. Vi behärskar även fastighetsintegreringar.

Smart Building är på väg, är ni redo?

Vi tror att artificiell intelligens kommer att vara en integrerad del av projekterings- och underhållsprocesser för helt vanliga byggnader. Granlund arbetar aktivt med Smart Building-konceptet som syftar till att utveckla mer energieffektiva och hälsosamma byggnader med hjälp av maskininlärning och data som samlas in från fastigheterna.

Smart Building-konceptet arbetar till stöd för lokalens användare och tar automatiskt hänsyn till användarnas behov baserat på antalet personer som befinner sig i byggnaden och deras profiler eller preferenser. Bäst resultat uppnås när smarta lösningar redan har beaktats i projektets målspecifikation.

Användarupplevelsen allt viktigare i en smart byggnad

Energibesparingar kommer även fortsättningsvis att höra till de viktigaste målen, men användarupplevelsen kommer att vara minst lika viktig. När en byggnad är verkligt smart förändras dess användarupplevelse radikalt. Användarnas välbefinnande och fastighetens användarvänlighet och produktivitet är kärnan i Smart Building-konceptet.

Granlund hjälper kunderna identifiera de byggnadsegenskaper som både skapar värde för deras verksamheter och tillgodoser behoven hos framtida användare av lokalen. Om vi kan diskutera med användare i ett tidigt skede blir det enklare att förstå vilka funktioner de förväntar sig av fastigheten och hur dessa funktioner påverkar till exempel installationsprojekteringen.

Pionjärer inom informationsmodellering

Trots olika utmaningar går byggsektorn ständigt framåt. Ett typexempel på en framgång är informationsmodellbaserad projektering, som fram tills för drygt femton år sedan ansågs vara för krångligt för att kunna bli standardpraxis och en utopi för många operatörer.

Vi har använt byggnadsinformationsmodellering i våra projekt sedan 1990-talet och numera använder vi – utöver på byggarbetsplatsen – också samordnade BIM-modeller till stöd för fastighetsunderhållet. Till exempel kan vårt egenutvecklade fastighetsförvaltningsprogram Granlund Manager använda byggnadsinformationsmodellen från projekteringsfasen.

Våra projektörer använder de bästa digitala verktygen, BIM-objekten och projekteringsprogramvarorna som finns. Vi skapar byggnadsinformationsmodeller med Revit-, MagiCAD- och CADMATIC-programvara och kompletterar detta med våra egenutvecklade informationshanteringslösningar, som till exempel Equipment-programvaran för datahantering.

Vi har också reviderat våra datamodelleringsprocesser genom att gradvis övergå till molnbaserade tjänster i den vanliga projekteringsverksamheten. Molnbaserad datamodellering möjliggör en integrerad men platsoberoende projekteringsplattform för både modellerare och användare. Slutprodukten från kraftfull datamodelleringsprogramvara – 3D-modeller och 2D-ritningar – kan delas för webbläsarbaserad visning utan att separat programvara behöver installeras.

Digital Twin visualiserar data och gör den lättare att hantera

Att hantera de enorma datamängder som genereras av en fastighets olika datakällor manuellt eller med hjälp av separata datorbaserade system är en krävande uppgift. Digital Twin är en efterlängtad lösning i byggnadsinformationshanteringen.

Digital Twin är ett sätt att koppla samman den fysiska och digitala världen genom sensorer och en visuell 3D- eller 2D-modell. Tvillingen kan till exempel visa lokalens energiförbrukning i olika färger eller varna med symboler om underhåll behövs på en specifik plats. Läs mer om Granlund Managers Digital Twin-lösning!

Digitalisering och data stöttar i byggprojekt

I byggprojekt talar vi allt mer om vikten av att skapa en gemensam överblick för alla parter i projektet, vilket blir särskilt viktigt i stora projekt med många rörliga delar. Utan digitala verktyg skulle projektdatahanteringen bli omöjlig i dagens krävande projekt.

Databaser och datamodeller gör det lättare att dela information och håller projektintressenterna ständigt uppdaterade gällande projektets framsteg.

Projektfasen lägger grunden för digital livscykelhantering

Fastighetens digitaliseringsgrad kan påverkas redan i projekteringsfasen. Både nybyggnationer och renoveringsprojekt bör ta hänsyn till underhållsfasens behov och överväga hur digitaliseringen kan tillämpas i följande områden:

  • Systemval
  • Utrustningsdataförvaltning
  • Underhållsaffärssystem
  • Underhållsdokumentation
  • Migrering av informationsmodellen till underhållsfasen
  • Dataflöde

Digital livscykelhantering kan även stöttas genom digital överlämning, driftsäkring och digital garantiperiodsövervakning under projektfasen.

Digital fastighetsförvaltning

Data och digitala lösningar gör det möjligt att nå högre kvalitet med mindre insats. Det är lättare att fatta rätt beslut utifrån tillförlitliga data.

Fördelarna med dataanvändning kan till exempel ses genom kostnadsbesparingar i energiförbrukningen, pålitlig drift av tekniska system och effektiv förvaltning av servicenätet. En byggnads förvaltade skick och effektiva inneklimatsstyrning påverkar också dess kassaflöde och hyresintäkter.

Digitala system länkar effektivt samman användare, ägare och tjänsteleverantörer och gör underhållet mer proaktivt och ekonomiskt. Realtidsövervakning av förbrukning, inneklimat och tekniska system kan minimera kostsamma nödsituationer och få all verksamhet att gå från reaktionsbaserad till proaktiv styrning.

Business Intelligence gör fastighetsunderhållet mer effektivt

Business Intelligence handlar om att fatta beslut utifrån rätt data. Förutsättningarna för att kunna förvalta fastigheter med Business Intelligence uppnås när digitala verktyg, driftprocesser och ledningssystem fungerar.

En digitalisering av verksamheten kräver strategisk planering som börjar med att sätta upp mål. Fastighetsägarens organisation bör först fundera på hur den insamlade informationen ska användas i den egna verksamheten. Dessa beslut påverkar både valet av indikatorer och informationssystem.

Vanligtvis är utmaningen när det gäller dataanvändning inte volymen utan dess kvalitet. Inom Business Intelligence och digital fastighetsförvaltning är det inte så mycket en fråga om själva informationen och dess insamling, utan vad som görs med alla data. Det ska vara möjligt att förfina informationen så att den leder till en bättre förståelse och svarar på frågan om ”varför” något händer. Verksamhetsutvecklingen kan påbörjas när grundorsakerna har identifierats.

Så kan fastighetsunderhållet digitaliseras med lyckat resultat

Vid tidpunkten för investeringsbeslutet är det också bra att stanna upp och fundera över hur den Business Intelligence-lösning som valts kommer att underlätta en eventuell expansionen av verksamheten. Verksamheten kan digitaliseras framgångsrikt om ni säkerställer att åtminstone dessa fyra villkor är uppfyllda:

1. Data är digitaliseringens bränsle. Var beredda på växande datamängder i takt med att verksamheten digitaliseras. Volymen av data är inte avgörande – kvaliteten är. Det är nödvändigt att kunna identifiera väsentliga data i enorma volymer och sträva efter hög kvalitet med avseende på denna information.

2. Vald teknik är tillräckligt bra och tillåter dataflöde och insamling i rätt format.

3. Utöver automatiska sensorer bör data också samlas in från människor. Sättet data registreras på måste därför beaktas när processerna planeras.

4. Verksamhetsprocesser är väl specificerade och ledningssystemet arbetar till stöd för dataanvändningen, och användningens metoder och ansvarsområden är tydliga.

Datahantering växer i betydelse

Ju fler data som samlas in, desto viktigare blir datahanteringen. Det finns många exempel på detta, till exempel namngivning av sensorer som mäter klimatet i lokalerna. Om sensorerna har olika namn i olika lokaler och fastigheter kommer det att ge separat övervakning av klimatet på varje plats. Om det gäller hundratals fastigheter och tusentals lokaler kan hanteringen av denna datamassa bli svår.

Olika styrkort byggs för analys av insamlade data, vilket gör det möjligt att söka av efter indikatorer och avvikelser i datamassan. Granlund Manager-programvaran fungerar som ett konkret Business Intelligence-verktyg. Våra experter hjälper gärna till med implementeringen av verktyget och konstruktionen av ett Business Intelligence-ekosystem.

Vill du diskutera ämnet mer detaljerat? Kontakta oss

Ville Reinikainen

Affärsutvecklingsdirektör
Granlund Oy

Vår andra styrkor

Energi

Energi har varit kärnan i vår verksamhet under hela vår mer än 60 år långa existens. Vi har utökat vårt koldioxidhandavtryck till hela fastighetens livscykel.

Ansvar

Ansvar är en central del i Granlunds verksamhet. Vi kan också hjälpa er att bli en god kraft: ansvar ingår i alla våra tjänster.

Produktivitet

Nya affärsmodeller, förfinat samarbete, moderna IT-lösningar och starka livscykelledningsmodeller behövs för att förbättra produktiviteten i byggsektorn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök