Skip to content
Granlund genomförde rekordmånga förvärv år 2021 – koncernen fortsätter att växa

Granlund genomförde rekordmånga förvärv år 2021 – koncernen fortsätter att växa

16.2.2022 – Fusioner och förvärv har spelat en viktig roll i Granlunds strategi under lång tid.

År 2021 var mycket lönsamt för bygg- och fastighetskoncernen Granlund. Koncernen ökade sin omsättning med 6 % på årsbasis till 109,0 miljoner euro (103,3 miljoner euro). Rörelsevinsten uppgick till 10,7 miljoner euro (11,7 miljoner euro). Granlund fortsätter expansionen i enlighet med företagets strategi som sträcker sig fram till 2025 och sju rekordstora förvärv genomfördes under året.

Fusioner och förvärv har spelat en viktig roll i Granlunds strategi under lång tid. ”Under 2021 och januari 2022 slutförde vi flera fusion och förvärv som är viktiga för vår framtida utveckling. De ger oss en möjlighet att skapa nya affärer och, i Sverige, att stärka utvecklingen i den internationella verksamheten”, berättar Pekka Metsi, Granlunds vd.

De förvärv som gjordes under 2021 har i synnerhet stärkt MEP-designverksamheten i hela Finland, men har också tillfört ny expertis, till exempel inom kostnadsberäkning, fastighetsutveckling och strukturplanering. I början av 2022 genomförde Granlund två förvärv. Lean 4D tillförde 4D-schemaläggningsexpertis för byggprojekt till koncernen och i Sverige stärktes koncernen genom förvärvet av ECO Konsult i Stockholm AB. Målet är att växa i grannlandet med samma principer som i Finland, det vill säga med partnermodellen.

Hela personalen omfattas av det resultatbaserade bonussystemet

Granlunds organiska tillväxt fortsatte även under 2021. Koncernen hade 1 222 medarbetare vid årets slut, en ökning med 127 från föregående år. I likhet med tidigare år omfattades hela personalen av det vinstbaserade bonussystemet, med vilket 4,3 miljoner euro betalades ut. ”Marknadens bästa vinstbaserade bonusmodell är något vi vill bevara. Granlund-koncernen är summan av våra experter, och det betyder att belöningen kommer att hamna rätt”, säger Pekka Metsi.

Omsättning på 200 miljoner euro mål för 2025

Granlunds strategi syftar till att skapa skarp tillväxt mot 2025. Dess huvudmål är att förbättra produktiviteten i fastighets- och byggsektorn, betona ansvarstagandet i både den egna och kundernas verksamhet, internationalisera och vara sektorns bästa arbetsplats. Granlund vill utöka sin roll, framför allt inom byggtjänsteprojekt, och även ha en starkare närvaro vid underhållet. Strategin siktar på en omsättning på 200 miljoner euro år 2025.

”Under de första åren med denna strategi har covid-19 och marknadsförhållandena oundvikligen påverkat koncernens tillväxt och lönsamhet. Vår tillväxttakt har legat på i genomsnitt 10 %, medan vi före pandemin växte med omkring 14 % per år. Det beror bland annat på Granlunds mycket starka marknadsposition, som gör det svårt att hitta tillväxt i Finland. Den något försämrade lönsamheten beror främst på en ny och omorganiserad verksamhetsmiljö, som redan har ett bättre intäktstillstånd än förra året”, säger Pekka Metsi.

Sammantaget gick det andra covid-19-året bra

Under det andra covid-19-året orsakade pandemin variationer över året och regionala skillnader accentuerades, men resten av året var positivt för Granlund. Lanseringen av flera stora utvecklingsprojekt sköts upp, men några projekt som hade frysts i början av pandemin mobiliserades.

Inom projektverksamheten minskade den genomsnittliga projektstorleken, men arbetsbelastningen var jämn. Utöver stora sjukhusprojekt fanns även efterfrågan på exempelvis livscykelskolor, datacenter och energibesparings- och renoveringsprojekt. Den offentliga sektorn var också aktiv.

I konsultverksamheten fortsatte vår energiexpertis sin fina utveckling och efterfrågan var fortsatt stark. ESG- och ansvarstjänster utvecklades positivt. Miljöbelastningen är framträdande i alla beslutsprocesser nu och i framtiden. Företagsbesiktningsaktiviteter i samband med fastighetstransaktioner ökade markant jämfört med föregående år.

Inom fastighets- och energiförvaltningen utvecklades tjänstevolymen positivt. Kundernas ansvarsmål betonades också inom denna sektor. Som en ny tjänst lanserades AI-energiundersökningen i syfte att stärka energiförvaltningsverksamheten. Andra AI-baserade verktyg utvecklas också.

I programvaruverksamheten utvecklades Granlund Managers marknadsandel positivt. Dynamisk rapportering och stora investeringar i vår digitala tvilling och dataintegrering lockade kunder. I vår internationella verksamhet lämnade vi den kinesiska marknaden, men verksamheten fortsätter i Norden, Baltikum och Mellanöstern.

Byggprojektledning är ett växande affärsområde. I östra Finland är Granlund ett av marknadens starkaste byggföretag. I finska huvudstadsregionen är efterfrågan på omfattande renoveringstjänster särskilt stark. Som en ny verksamhetsmodell lanserades en projektledningstjänst. Med denna tjänst ansvarar Granlund för hela projektet, upphandlingar och funktionerna i användningsfasen.

6 % av koncernens nettoomsättning till innovations- och utvecklingsaktiviteter

I innovations- och utvecklingsverksamheten genomförde Granlund betydande investeringar – 6,3 miljoner euro eller omkring 6 % av koncernens omsättning. Business Finland och EU:s forskningsfinansiering var viktiga externa finansieringskällor. År 2021 definierades en ny innovationsstrategi för Granlund med ökat fokus på dataflöde, förbättrade inomhusmiljöer och byggda miljöer samt utveckling av smarta fastigheter åt användarna.

Ytterligare information

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Granlund-året 2021 i siffror

Fler Granlund-nyheter

Nordiskt SCANVAC-pris till Pekka Metsi

13.11.2023 – SCANVAC belönar vartannat år privatpersoner, företag eller organisationer i de nordiska länderna som har lämnat enastående bidrag på området för…

News
Granlund yhdeksi yhtiöksi Suomessa

Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

12.06.2023 – Granlund förnyar sin organisation i Finland och koncernens 12 dotterbolag fusioneras med moderbolaget den 31 oktober 2023. I framtiden kommer…

News

Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

14.02.2023 – Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv.

News

Smarta och kundorienterade sjukhus – IHDA-alliansen tar ut finsk sjukhusprojektering i Europa

29.08.2022 – IHDA-projektet (Integrated Hospital Design Alliance) involverar de ledande sjukhusprojekteringsföretagen.

News

Granlund Sweden spelar en viktig roll i datacenterbranschen

11.04.2022 – Ett team på tio ingenjörer formar framtiden inom datacenterdesign. Nu planerar Granlund Sweden att utöka verksamheten.

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund genomförde rekordmånga förvärv år 2021 – koncernen fortsätter att växa

16.02.2022 – Fusioner och förvärv har spelat en viktig roll i Granlunds strategi under lång tid.

News

Sök